JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Checklista när man överklagar till hovrätten

För alla typer av mål

Du ska ange:
- preciserade yrkanden (de ändringar du vill ha i avgörandet)
- grunder (varför avgörandet bör ändras)
- bevisning

Personer som hördes vid tingsrätten ska normalt inte höras igen i hovrätten. Istället ska videoupptagningen av förhöret i tingsrätten spelas upp. Tala därför om vilken eller vilka videoupptagningar som ska spelas upp. Som alternativ kan du begära uppläsning ur tingsrättens dom av vad hörda personer sagt vid tingsrätten. Du kan även begära att skriftlig och muntlig bevisning presenteras genom att du enbart hänvisar till beviset/materialet.

Om det behövs, kan ytterligare frågor få ställas till en person som hördes vid tingsrätten (tilläggsförhör). Om du begär tilläggsförhör, är det viktigt att du noga anger varför ytterligare frågor behöver ställas. Du måste också ange vad personen ska höras om (förhörstema) och vad förhöret ska styrka (bevistema).

Ange adress och telefonnummer till personer som ska kallas till hovrätten och hur lång tid du bedömer att nya förhör beräknas att ta.

Ange också om du inte åberopar någon bevisning i hovrätten.

Du ska även:
- sända in fullmakt i orginal
- ange om någon behöver tolk och på vilket språk
- ange om du anser att målet kan avgöras utan förhandling och ange i sådant fall anspråk på ersättning för rättegångskostnader
- lämna dina kontaktuppgifter så att hovrätten snabbt kan nå dig

Särskilt för brottmål

- ange den enskilde motparten (målsäganden) när också skadeståndsfrågan ska prövas
- ange din inställning till vad du anser vara skäliga belopp när skadeståndsfrågan ska prövas

Särskilt för tvistemål

- det är som regel inte tillåtet att åberopa nya omständigheter och nya bevis i hovrätten utom i familjemål och några ytterligare typer av mål. Om du vill åberopa någon ny omständighet eller ett nytt bevis måste du tala om varför du inte angett detta material redan vid tingsrätten.

Prövningstillstånd

För alla tvistemål och domstolsärenden samt för vissa brottmål krävs prövningstillstånd för att få målet prövat i hovrätten (se anvisningarna som följde med tingsrättens avgörande). Ange därför skälen till att prövningstillstånd bör meddelas och bifoga eventuella kostnadsanspråk till överklagandet.
Senast ändrad: 2019-03-12