JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Remissvar

Hovrätten yttrar sig till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden.

 Remissyttrande över departementspromemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9
EB  SD 
[2018-09-03]

 Remissyttrande över promemorian om prövningen av bisysslor för justitieråd samt presidenterna i hovrätt och kammarrätt.
SH 
[2018-07-02]

 Remissyttrande över promemorian "Förlängd tidsfrist för expediering av intrerimistiska beslut om särskild företrädare för barn".
EB 
[2018-04-04]

 Yttrande över betänkandet EU-arbetet i riksdagen (2017/18:URF1).
EB 
[2018-03-01]

 Remissyttrande över promemoria omförbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun.
EB  MP
[2018-01-10]

 Remissyttrande över departementspromemorian "Livstidsstraff för mord" (Ds 2017:38)
EB  PAS
[2017-11-29]

 Yttrande över delbetänkandet Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59)
EB  MF
[2017-10-26]

 Remissyttrande över "Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen" (SOU 2017:57)
EB  KW
[2017-09-20]

 Remissyttrande över "Nya ungdomspåföljder" (Ds 2017:25)
EB  NS
[2017-09-07]

 Remissyttrande över "Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar"
MN  HK
[2017-09-07]

 Remissyttrande över SOU 2017:27 "Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet"
EB  AD
[2017-06-20]

 Remissyttrande över "Effektivare sanktioner i livsmedelkedjan m.m." (Ds 2017:5)
EB  SN
[2017-06-08]

 Remissyttrande över "Frågor kring 2009 års renskötselkonvention" (Ds 2016:27)
SH
[2017-01-18]

 Yttrande över departementspromemorian (Ds 2016:4) Effektivare hyres- och arrendenämnder
SH KAÖ
[2016-08-22]

 Remiss av Bolagsverkets förslag om ändrade avgifter i elektroniska ärenden och ett automatiserat registreringsförfarande för extra vinstutdelning
SB
[2016-06-28]

 Remissyttrande över departementspromemorian "Nya regler för Europeiska småmål - lättare att pröva tvister inom EU" (Ds 2016:10)
SB  IH
[2016-05-10]

 Remissyttrande över departementspromemorian "Några frågor om offentlighet och sekretess" (Ds 2016:2)
SB  AB
[2016-05-10]

 Yttrande över SOU 2015:103 "Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m."
SB  MS
[2016-04-21]

 Kompletterande remissbehandling av utkast till lagrådsremiss - Ett effektivare straffrättslig regelverk mot organiserad brottslighet
SB  SH
[2015-10-20]

 Departementspromemorian "Genomförande EU:s direktiv om penningförfalskning" (Ds 2015:30)
SB  MH
[2015-08-27]

 Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys
SB  SH  MF  MN  AD
[2015-06-08]

 Yttrande över utkast till lagrådsremiss - Ny påföljd efter tidigare dom
SB  PAS  AL
[2015-03-06]

 Komplettering av förslagen i SOU 2014:63 - äktenskapstvång och olaga hot.
SB  SH
[2015-01-09]

 Betänkandet Organiserad brottslighet - förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63)
SB  MA
[2014-12-09]

 Företagskommiténs slutbetänkande: "Neutral bolagsskatt - för ökad effiktivitet och stabilitet" (SOU 2014:40)
SB
[2014-10-24]

 Promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel.
SB
[2014-09-29]

 Stärkt konsumentskydd vid försäkrningsförmedling (Ds 2014:22)
SB
[2014-09-25]

 Remissyttrande över departementspromemorian Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken (Ds 2014:13)
SB  MA
[2014-08-26]

 Yttrande över betänkandet Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)
SB  MH
[2014-05-19]

 Förslag om vissa ändringar i fiskerilagstiftningens sanktionssystem.
SB
[2014-02-04]

 Synpunkter på utast till föreskrifter om ändring i dels föreskrifterna om hovrättens registrering i Vera, dels föreskrifterna om hovrättens utformning av dom m.m.
AE JL PS AÖ 
[2013-11-29]

 Möjlighet att säkra egendom som misstänks vara föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
SB
[2013-11-08]

 Betänkandet Försäkring på transportmorådet i krig och kris (SOU 2013:28)
SB
[2013-10-31]

 Remissyttrande över betänkandet Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49)
AE OP AL
[2013-10-11]

 Promemorian Uthyrning av bostadsrättslägenheter
SB HT
[
2013-09-15]

 Förslag till ny lagstiftning om virkesmätning
SB
[
2013-09-10]

 Märkning av textilprodukter (Ds 2013:29)
SB
[
2013-08-07]

 Betänkandet Brottmålsprocessen (SOU 2013:17)
SB AE OP MF
[
2013-06-19]

 Remissyttrande över Näringsdepartementets promemoria Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under bilkörning
AE KW
[2013-05-22]

 Remissvar avseende betänkandet En modernare rättegång ll - en uppföljning (SOU 2012:93)
AE MF RL
[2013-05-17]

 Ändringar i bestämmelser och administrativa sanktioner vid fiske (Ds 2013:11)
SB
[
2013-05-15]

 Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)
SB
[
2013-05-15]

 Hyres- och arrendetvister i framtiden
SB  MFo
[
2013-04-09]

 Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete
SB
[
2013-01-30]

 Avgifter på väg och elektroniska vägtullssystem (SOU 2012:60)
SB
[
2012-12-06]

 Yttrande över nya påföljder (SOU 2012:34)
SB  OP  MF  CM  SF
[
2012-12-03]

 Remissyttrande över förslag till lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.
SB
[
2012-11-27]

 Genomförande av ändringsdirektiv - Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan
SOB RS JRS
[
2012-07-04]

 Betänkandet "Penningtvätt - kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud (SOU 2012:12)
SOB PAS LH
[
2012-06-23]

 Remissyttrande över rapporten "En fjärde migrationsdomstol"
ROS  AL
[2011-10-21]

 En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42)
KGE  MN  PAS  HK
[2011-09-30]

 Betaänkandet "Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?" (SOU 2011:16)
KGE  IÖ  LH
[2011-06-27]

 Remissyttrande över departementspromemorian "Enklare avbetalningsköp" (Ds 2011:11)
KGE  MN  SG
[2011-04-20]

 Remissyttrande över Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.
OP
[2011-03-07]

 Remissyttrande över promemorian om tillsyn och kontroll av alkolås
HL  MA
[2011-02-14]

 Remissyttrande över betänkandet (SOU 2010:76) "Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet - integritet och effektivitet"
HL  RE  TQ
[2011-02-11]

 Remissyttrande över departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om handel med sälprodukter (Ds 2010:38)
HL  KG  LH
[2011-01-19]

 Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)
[2010-12-29]

 Nya kapitel i kulturminneslagen – författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut lagligt (Ds 2010:28)
[2010-10-15]

 Remissyttrande över departementspromemorian ”Renskötselkonventionen” (Ds 2010:22)
[2010-08-23]

 Remissyttrande över förslag om införande av alkolås som obligatorium för vissa fordons- eller användarkategorier
[2010-07-20]

 Yttrande över utkast till lagrådsremiss om narkotika- och dopningslagstiftning
[2010-05-24]

 Remissyttrande över frågeformulär om tillämpning av internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag
[2010-01-29]

 Remissyttrande över betänkandet Ökad säkerhet i domstol (SOU 2009:78)
[2010-01-20]

 Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)
[2010-01-11]

 Slutrapporten Möjligheter till intensivodling av skog
[2009-12-11]

 Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28)
[2009-11-06]

 Promemorian Återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, m.m. (Ds 2009:29)
[2009-10-01]

 Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) nya utlåtandemall
[2009-08-18]

 Promemorian Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism (Ds 2009:17)
[2009-07-03]

 SOU 2009:9 Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndsammanträden
[2009-05-12]

 Promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning.
[2009-05-07]

 Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag (SOU 2008:106)
[2009-03-30]

 Redovisning av Naturvårdsverket att utvärdera konsekvenserna av förordningen (2007:127) om särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp
[2009-02-24]

 Yttrande över betänkandet (SOU 2008:85) Straff i proportion till brottets allvar
[2009-02-05] 

 Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)
[2009-02-04]
Senast ändrad: 2018-09-04